Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk De Esdoorn


Huisartsenpraktijk De Esdoorn

Esdoornlaan 61A
3319 XE Dordrecht
Telefoon: 078-6306868
Spoed: 078-6225151
Fax: 078-6306867
Receptenlijn: 078-6306868

Huisartsenpost: na 17.00 uur, weekenden/feestdagen: 078-2020020

Email: huisartsen.de.esdoorn@tiscali.nl

www.esdoorn.info


Praktijkinformatie

U vindt hier alle relevante informatie over onze praktijk.

Het maken van en afspraak

U kunt 's morgens vóór 11.00 uur bellen voor een afspraak.

Daarnaast kunnen afspraken aangevraagd worden per email : huisartsen.de.esdoorn@tiscali.nl

Vermeld u in de e-mail duidelijk uw naam, geboortedatum en ook de aard van de klacht. Wanneer u voorkeur voor een arts heeft graag ook erbij vermelden. De assistente schat in of 10 of 20 minuten voor u ingepland moeten worden. U krijgt op werkdagen binnen 24 uur een email terug met daarop een tijd en een datum. Het is om die reden niet mogelijk op deze manier een afspraak voor de dezelfde dag te maken.

 

Alle consulten vinden plaats volgens afspraak.
Het is het beste, wanneer u bij een van de artsen onder behandeling bent, u zoveel mogelijk uw vervolgafspraken bij dezelfde arts maakt.
Wij hanteren echter geen strikte scheiding van praktijken.
Hoe eerder u belt des te meer keuze heeft u in een tijdstip dat u het beste schikt. U kunt telefonisch een afspraak maken, 's morgens tussen 8.00 en 11.00 uur. U kunt uw afspraken die niet voor dezelfde dag zijn, nu ook via deze site aanvragen! Zie hiervoor het onderdeel aanvragen van afspraken!.

 

SPREEKUREN:

 

S.M. Yoo:

maandag

woensdag

donderdag

vrijdag

 

H.M. Steijger:

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

 

S.D. Zinkweg:

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

 

Mw. M. Stok, Verpleegkundig Specialist:


dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

                   

Telefonische bereikbaarheid

Voor het maken van afspraken of het stellen van vragen kunt u ons op werkdagen voor 11.00 uur bellen op telefoonnummer: 078-6306868. De praktijk is tussen 12:00 en 14:00 telefonisch niet bereikbaar. Wel voor spoedgevallen, zie hierna.

Voor spoedgevallen kunt u ons op werkdagen bellen tussen 08:00 en 17:00 uur op telefoonnummer: 078-6225151.

Indien de praktijk gesloten is belt u voor spoedgevallen met de Huisartsenpost Drechtsteden: 078-2020020 of bel 112 voor levensbedreigende situaties. Zie ook http://www.huisartsenpostdrechtsteden.nl/

Voor herhaalrecepten belt u met de receptenlijn: 078-6306868 en kies voor optie 2.

Huisbezoek

Als het enigszins mogelijk is, moet u bij ziekte de praktijk bezoeken. Koorts is hiervoor in het algemeen geen belemmering. Voelt u zich erg ziek, meldt dit dan de assistente, dan kunnnen we er rekening meehouden om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Als er toch een visite door de arts gemaakt moet worden, geef dit dan voor 11.00 uur op. De visites worden tussen 12.00 - 15.00 gereden.

Assistentie

De assistenten kunnen u met veel vragen helpen. Ook wat betreft de medische advisering, die zij altijd in overleg met de artsen zullen geven.
Zij houden volgens afspraak spreekuur voor de 3 maandelijkse controles van de diabetes- en hoge bloeddruk patienten en voor de reizigersadvisering en vaccinering.

Iedere middag kunt u bij de assistente terecht voor allerlei eenvoudige verrichtingen, zoals injecties, oren uitspuiten, verwijderen van hechtingen, het aanstippen van wratten e.d. Hiervoor dient u wel eerst een afspraak te maken.

Daarnaast voert de assistente op aanvraag van de arts uitgebreider onderzoek uit zoals:

ECG, Spirometrie, audiometrie en bloedafname.

Recepten

Voor herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week ons algemene telefoonnummer bellen: 078-6306868 en in het keuzemenu kiezen voor optie 2.


Daarnaast kunt u uw herhaalrecepten gedurende 24 uur per dag aanbieden:

1. lege doosjes deponeren in de daarvoor bestemde box bij de praktijkingang

2. per fax 078-6306867 

3. per e-mail: click hiervoor op "herhaalrecepten" rechts boven op de praktijk-site op de home pagina.

U dient er rekening mee te houden, dat niet elk verzoek gehonoreerd zal worden. Bloeddrukmedicijnen, of medicijnen tegen suikerziekte behoren eigenlijk tijdens uw controlebezoek op het spreekuur te worden verlengd.

Herhaalrecepten liggen na 2 werkdagen klaar bij uw apotheek.

Privacy verklaring op basis van de nieuwe wet AVG

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk de Esdoorn is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk  als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk de Esdoorn hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk de Esdoorn. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Voor het aanvraagformulier klikt u hier .

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk de Esdoorn is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk de Esdoorn hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk de Esdoorn wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via “het Landelijk Schakelpunt” relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, waarvoor vrouwen eens in de 5 jaar een oproep krijgen, wordt in principe verricht door de praktijkverpleegkundige. Als u hiervoor een afspraak maakt, vermeldt dan dat het gaat om een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek.